พระเครื่อง ,ไก่ชน ,ของแฮนด์เมด ,ผ้าด้นมือ ,ผลิตภัณฑ์ไม้สัก Buddha Amulet Handmade product Quilt , teakwood , ศาลาไม้สักทอง ,เรือนรับรอง

       

   http://e-thailander.com  

welcome to www.e-thailander.com...Happy New Year 2557 (2014)                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 สถิติวันนี้ 94 คน
 สถิติเมื่อวาน 349 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1295 คน
127824 คน
1818399 คน
เริ่มเมื่อ 2008-10-03

ม.รามคำแหง ประกาศรับสมัครเรียนปริญญาเอกบริหารธุรกิจ

วันที่ 8 ก.ค.2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) แจ้งว่า ขณะนี้ ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครการศึกษาระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจ รุ่นที่ 5

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาชั้นปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์และการพิจารณาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 750,000 บาท (แบ่งชำระ 8 งวด)

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2556 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานโครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0-2310-8236 , 084-111-1206 หรือที่ http://www.dba.ru.ac.th

ม.รามฯรับสมัครนักศึกษาใหม่

รับสมัคร นศ.ปริญญาโทเศษฐศาสตร์

โครงการการศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 8 จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน และสาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม โดยให้เลือกศึกษาทั้งแผนก ก (ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข (การค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์) เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
     ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีที่ http://www.eco.ru.ac.th/yecon หรือขอรับใบสมัครได้ฟรีที่ ชั้น 8 ห้อง 804 คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารใหม่ และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันอาทิตย์ ที่   28 กุมภาพันธ์ 2554

หลักสูตร MBA Innovation Management รับสมัครนักศึกษา ป.โท

มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการนวัตกรรม รุ่นที่ 4 (MBA Innovation Management) เพื่อผลิตบุคลากรระดับบริหารให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มโอกาสใหม่ทางธุรกิจให้แก่องค์กร คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนวัน เสาร์ เวลา 13.00 - 17.00 น.และวัน อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 140,000 บาท
สมัครด้วยตนเองหรือผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ -  2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการฯ ชั้น 2 คณะ 7770 หรือ http://www.mbainnovation.ru.ac.th/

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (เน้นการวิจัย)

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
จิตวิทยาให้คำปรึกษา
วิจัยการศึกษา
การบริหารการศึกษา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
สังคมวิทยา(เมือง/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ประชากรศาสตร์)

ปรัชญาและปณิธานของหลักสูตร
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความทันสมัยทางวิชาการให้แก่วงการวิชาการของประเทศ และความเป็นนักวิชาการให้แก่กำลังคนระดับสูง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์
1.เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่รอบรู้ในวิทยาการสาขาที่ตนศึกษาอยู่ สามารถทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย แสวงหาแนวทางและแนวคิดใหม่ได้อย่างอิสระ และสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
2.เพื่อผลิตผลงานการศึกษาและงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการและมประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

การคัดเลือกนักศึกษาใช้การประเมิน (1) ศักยภาพและความพร้อมในการศึกษาจากข้อมูลในใบสมัคร (2) ข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เบื้องต้น (3) การสัมภาษณ์ (4) จดหมายแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกาวิทยานิพนธ์หรือสารพิพนธ์ระดับปริญญาโท หรืออาจารที่ปรึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ความเชื่อถือภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.1 ปริญญาตรีตรงสาขาและปริญญาโทตรงสาขา เคยทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทมาก่อน
1.2 ปริญญาตรีตรงสาขาและปริญญาโทตรงสาขา ไม่เคยทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทมาก่อน
1.3 ปริญญาตรีไม่ตรงสาขาแต่ปริญญาโทตรงสาขาและเคยทำวิทยานิพนธ์
1.4 สาขาวิชาที่มีความหลากหลาย เช่น สังคมวิทยา พิจารณาจากพื้นฐานการศึกษาและหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่ผู้สมัครสนใจเข้าศึกษา
1.5 คุณสมบัติพิเศษอื่นที่คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
หมายเหตุ - สำหรับสาขาวิชานิติศาสตร์จะรับตามเงื่อนไข (1)และ (2)
2. ผู้สมัครต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ได้คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 หรือต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

การพิจารณารรับเข้าศึกษา

การพิจารณารับผู้ใดเข้าศึกษา เป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระบบการจัดการเรียนการสอน

ระบบการทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว ต้องจัดทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทำดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง และอาจารย์จากต่างมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ระบบการเรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาเข้าเรียนตามรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาว่า เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ได้ผลการสอบไม่ต่ำกว่าระดับพอใช้
ในการทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทำดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงานต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการสอบ ประกอบด้วยอาจารย์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนละชุดกับคณะกรรมการที่ปรึกษา

หลักสูตร

แบบ 1 แผนการศึกษาที่ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียวสำเร็จการศึกษาปริญญาโท
- ทำดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 2 แผนการศึกษาที่ศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
- ศึการายวิชา 12 หน่วยกิต
- ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

1.ผู้ที่สำเร็จปริญญาโท โดยทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียวใช้เวลาศึกษา 2 - 6 ปีการศึกษา
2. ผู้ที่สำเร็จปริญญาโท โดยเรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์ใช้เวลา 3 - 6 ปีการศึกษา

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครจำนวน 1 ชุด
2. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ ชั้นปริญญาตรี และปริญญาโทอย่างละ 2 ชุด
3.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 2 ชุด
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1" จำนวน 3 รูป
7. ใบรับรองแพทย์ 1 ชุด
8. ต้นฉบับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เบื้องต้น พร้อมสำเนารวมทั้งสิ้น 5 ชุด
9. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา 2 คน และจากผู้บังคับบัญชา 1 คน หากทำงานแล้ว

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร

-โครงการปรัชญาดิษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ อาคารท่าชัย ชั้น 4 ห้อง 402 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- จำหน่ายใบสมัคร ช่วงปลายปีของทุกปี

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานโครงการฯ อาคารท่าชัย ชั้น4
โทรศัพท์ 0-2310-8000 ต่อ 4664
0-2310-8566
โทรสาร 0-2310-8567
http://phd.ru.ac.th/

ม.รามฯ รับสมัคร นศ.ปริญญาเอก ทางสังคมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 9 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ จำหน่ายใบสมัครวันนี้ ถึง 1 มีนาคม 2552 และรับสมัครวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2554 ที่สำนักงานโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ห้อง 402 อาคารท่าชัยชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบถามรายละเอียด โทรฯ 02 310 8566-7

รับ นศ.โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการเมือง

- โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน ก.พ.รับรอง ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าสอบภาษาอังกฤษ เพื่อประเมินศักยภาพด้านสติปัญญา และสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด คะแนนที่ได้จากการประเมินศักยภาพการสอบภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์ จะนำมาประเมินผลเพื่อคัดเลือกผู้เหมาะสมให้เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง      ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) หรือ โทรฯ 02 310 8483 - 9 ต่อ 85, 02 310 8482

เปิดรับสมัครหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Ph.D.(HRD) รุ่นที่ 5
Doctor of Philosophy Program in Human Resources Development.
ผลิตนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (HRD Professionals)
17 ธันวาคม 2553 - 10 มีนาคม 2554 จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย
 รับสมัครที่มหาวิทยาลัย พร้อม เสนอชื่อเรื่องและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
 สอบสัมภาษณ์และการนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
2 พฤษภาคม 2553 - 3 ตุลาคม 2553 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2554
ผู้สนใจซื้อใบสมัครได้ที่  :  สำนักงานโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาคารสุโขทัย ชั้น 9 ห้อง 902  โทรศัพท์ 0 2310 8547  Fax. 0 2310 8548
เวลาเรียน   - วันเสาร์ เวลา 17.00 - 21.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hrd.ru.ac.th/, http://www.ru.ac.th/, http://www.grad.ru.ac.th/

 

โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครชั้นปริญญาโท

     มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาชั้นปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6 ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์รับจำนวนประมาณ 120 คน โดยศึกษานอกเวลาราชการ
     ขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 7 ธันวาคม2551 เวลา 09.00 - 16.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เว้นวันที่ 23 ตุลาคม และ 5 ธันวาคม 2554 ที่สำนักงานโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โทร 0-2310-8007, 0-2310-8030,0-81400-8816 หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://www.mpa.ru.ac.th/ หรือ  http://www.grad.ru.ac.th/

รับสมัคร นศ.ป.โท บธม. Advance Bangna รุ่นที่3

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advance Bangna สาขาวิชาจัดการทั่วไป และการตลาด โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์นอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตร 2 ปี 39 หน่วยกิต เรียน 4 ภาคการศึกษา แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์     สนใจสมัครทางเว็บไซต์ได้ที่ http://www.advanced-bangna.ru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2553 โดยชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย และนำหลักฐานการสมัครยื่นในวันสัมภาษณ์
สมัครด้วยตนเอง ณ. อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 3094 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทรฯ 02 310 8591 - 2 ,02 310 8005 และที่งานบริการและประสานงานปริญญาโท วิทยาเขตบางนา อาคาร PRB ชั้น5

สาขาวิทยบริการฯ รับสมัคร นศ.ทางอินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 39 หน่วยกิต หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จำนวน 39 หน่วยกิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 39 หน่วยกิต ณ.สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตรัง จังหวัดแพร่ จังหวัดนครพนม จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรธานี
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ภาคการเรียนสุดท้าย ชั้นปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งและผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ ณ.สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554   ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตจาก http://www.grad.ru.ac.th/, http://www.ru.ac.th/ หรือ http://www.rgp.ru.ac.th/


คลิ๊กนี้มีความหมาย

Copyright (c) 2008-2015 by www.e-thailander.com